Görevlerimiz

  • Üniversitemizin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak  
  • Üniversitemiz ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, yönerge tasarı ve teklifleri hakkında hukuki inceleme yapmak 
  • Üniversitemizin taraf olduğu protokol, sözleşme ve diğer düzenlemeler hakkında görüş bildirmek 
  • Rektörlük, Genel sekreterlik ile diğer birimlerimizden intikal ettirilen hukuki sonuç doğurabilecek konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti vermek  
  • Rektörlük Makamınca komisyon ve komitelerde üyelik görevi verilmesi halinde gereğini yapmak
  • Üniversitemizin leh ve aleyhinde açılan her çeşit davaları takip etmek ve sonuçlandırmak  
  • Üniversitemize bağlı Hastanede sunulan tedavi hizmeti ile ilgili tedavi alacaklarının sulh yoluyla tahsil edilemediği taktirde icra yoluyla takip ve tahsilini sağlamak 
  • 2014 Yılı Birimimiz Faaliyet Raporu